วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ITL-การบันทึกข้อมูลมะเร็งเต้านม โครงการสืบสานพระราชปณิธานมะเร็งเต้านม HOSxP และ HOSxP_PCU

การบันทึกข้อมูลมะเร็งเต้านม โครงการสืบสานพระราชปณิธานต้านมะเร็งเต้านม
ในโปรแกรม HOSxP_PCU และ HOSxP

เมนูการเข้าใช้งาน
HOSxP_PCU : ระบบงานสำรวยข้อมูล => ระบบบันทึดข้อมูลและกิจกรรม โครงการสืบสารพระราชปณิธานต้านมะเร็งเต้านม [ รูปที่ 1 ]
HOSxP : ระบบงานอื่นๆ => ระบบบัญชี 1-8 => ระบบบันทึดข้อมูลและกิจกรรม โครงการสืบสารพระราชปณิธานต้านมะเร็งเต้านม [ รูปที่ 2 ]


รูปที่ 1 : เมนูเข้าใช้งาน HOSxP_PCU


รูปที่ 2 : เมนูเข้าใช้งาน HOSxP

-----------------------------------------------------------------------------------

1.การอัพเดต และ การเพิ่มกลุ่มเป้ามหาย
 เมื่อเข้ามาที่หน้าการบันทึกข้อมูลแล้ว เราต้องทำการ อัพเดตกลุ่มเป้าหมายก่อน ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 : อัพเดตกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อทำการอัพเดตกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อย และได้ตรวจสอบดูรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการแล้ว ถ้าต้องการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนอกเหนือจากที่ต้องการ สามารถทำได้ ดังรูปที่ 4


รูปที่ 4 : เพิ่มบุคคลเข้าไปในกลุ่มเป้าหมาย

-----------------------------------------------------------------------------------

2.การบันทึกข้อมูลกิจกรรมมะเร็งเต้านม ดังรูปที่ 5

  - เลือกบุคคลที่ต้องการบันทึกข้อมูลกิจกรรม
  - เลือกแถบ "การตรวจด้วยตัวเอง" ด้านล่างซ้ายขอจอ
  - เลือกเมนู "เพิ่มรายการ"
  - กรอกข้อมูลกิจกรรม "การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง"
    - วันที่บันทึก (ใช้วันที่ ณ วันที่บันทึกข้อมูล)  [ต้องบันทึกข้อมูล]
    - ความสม่ำเสมอ [ต้องบันทึกข้อมูล]
    - ความถูกต้อง [ต้องบันทึกข้อมูล]
    - ผลการตรวจ [ต้องบันทึกข้อมูล]
    - รายละเอียดผิดปกติอื่นๆ (ถ้ามี)


รูปที่ 5 : การบันทึกข้อมูล

เมื่อบันทึกข้อมูลการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ครบถ้วน สมบูรณ์ แล้ว หน่วยบริการทุกหน่วย ต้องส่งออกข้อมูล (Export Data) ออกจากโปรแกรม HOSxP และ HOSxP_PCU เพื่อนำข้อมูลที่ถูกส่งออกมานั้น ไปนำเข้าข้อมูลการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง ในเวบของ "โครงการสืบสานพระราชปณฺธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม" คลิก  การส่งออกข้อมูลออก (Export Data) จากโปรแกรม HOSxP และ HOSxP_PCU สามารถทำได้ดังนี้ 

3.การส่งออกข้อมูล (Export Data) ออกจากโปรแกรม HOSxP และ HOSxP_PCU

  - คลิกปุ่ม Data Export ดังรูปที่ 6


รูปที่ 6 : ปุ่ม Data Export

    - เลือกแท๊บ popdata_exam [ 1 ]
    - เลือกช่วงวันที่ ที่ต้องการส่งออกข้อมูลกิจกรรม [ 2 ]
    - คลิกปุ่ม "แสดงข้อมูล" [ 3 ]
       เมื่อคลิกปุ่มแสดงข้อมูลแล้ว โปรแกรม จะแสดงข้อมูลของผู้ที่บันทึกกิจกรรม ตามช่วงเวลาที่เลือก และให้ตรวจสอบข้อมูลว่า ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ หรือไม่ ดังรูปที่ 7
    - เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม เพื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการส่งออกข้อมูล ดังรูปที่ 8
    - เมื่อเลือกตำแหน่งที่เก็บข้อมูลแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Save text file [ 4 ] ดังรูปที่ 7


รูปที่ 7 : หน้าต่างส่งออกข้อมูลรูปที่ 8 : เลือกตำแหน่งที่เก็บข้อมูล


เมื่อส่งออกข้อมูลแล้วเราได้จะได้ ข้อมูลออกมาในรูปแบบ text file ดังรูปที่ 9


รูปที่ 9 : แสดงไฟล์ที่ถูกส่งออกมา


เมื่อส่งออกข้อมูล popdata_exam ออกมาแล้ว ให้นำไฟล์ popdata_exam ส่งเข้าเวบ "โครงการสืบสานพระราชปณฺธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม" คลิก  

-----------------------------------------------------------------------------------
4.การลบกลุ่มเป้าหมาย
การลบกลุ่มเป้ามหายที่ไม่ต้องการ สามารถทำได้ ดังรูปที่ 10

  - เลือกบุคคลที่ต้องการ
  - ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง
  - กดปุ่ม ลบ

รูปที่ 10 : ลบบุคคลออกจากกลุ่มเป้าหมาย


คลิปวิดีโอ 

2 ความคิดเห็น:

  1. ดีเยี่ยมกระเทียมดอง เครดิท ล้วนๆ

    ตอบลบ
  2. ขอบคุณ อ.เบิร์ดมากๆครับ

    ตอบลบ