วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ITL-HOSxP_PCU ส่งตรวจผู้ป่วย One Stop Service ไม่ได้


HOSxP_PCU ส่งตรวจผู้ป่วย One Stop Service ไม่ได้

อาการ
- หน่วยบริการ ได้ทำการ Restore ข้อมูลเข้ามายัง Server แล้วทำการส่งตรวจคนไข้ไม่ได้ (ค้นหาชื่อผู้ป่วยได้ แต่ส่งตรวจไม่ได้)ประเด็นปัญหา
- อาจจะเกิดจากการ Restore ข้อมูลกลับคืน ทำให้ ค่า hn_digit ในฟิลด์ sys_value ในตาราง sys_var

ไม่มีค่าจำนวนหลักของ hn (Cr.อ.อาม)

การแก้ไขปัญหา
- ต้องใส่ค่าจำนวนหลัก hn_digit เข้าไป เพื่อให้ระบบทำงานต่อไปได้

ขั้นตอนการทำมี ดังนี้

- นำคำสั่งดังต่อไปนี้ ไป Run ในเมนู SQL Query ของ HOSxP_PCU1.ตรวจสอบค่า sys_value ของ hn_digit ในตาราง sys_var โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

SELECT sys_name, sys_value FROM sys_var WHERE sys_name='hn_digit'

ถ้ามีค่าว่าง ดังรูป ให้ทำขั้นตอนที่ 2
2.ตรวจสอบจำนวนหลักของ hn ในฐานข้อมูล โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

SELECT LENGTH(hn)as hn_digit
FROM patient p
WHERE hn IS NOT NULL
LIMIT 1


จะได้ค่า จำนวนหลักของ hn ดังรูป
3.เมื่อได้จำนวนหลักของ hn แล้ว เราจะนำค่านี้ไปใส่ใน ตาราง sys_value ของ hn_digit ในตาราง sys_var โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

UPDATE sys_var
SET sys_value=(SELECT LENGTH(hn)as hn_digit
FROM patient p
WHERE hn IS NOT NULL
LIMIT 1)
WHERE sys_name='hn_digit'4.ตรวจสอบค่า hn_digit ในตาราง sys_var โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

SELECT sys_name, sys_value FROM sys_var WHERE sys_name='hn_digit'หลังจากที่ทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว ให้ออกจากระบบ HOSxP_PCU ก่อน แล้วค่อย Login เข้ามาใหม่
ก็จะสามารถส่งตรวจใน One Stop Service ได้ครับ

คำสั่ง SQL โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้คำสั่ง

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

Report-HOSxP รายงานชื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งหมดที่มีสถานะภาพโรคไม่ถูกต้อง

Report-HOSxP รายชื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งหมดที่มีสถานะภาพโรคไม่ถูกต้อง

กรณีสถานภาพโรค "ยังรักษาอยู่" หรือ "เฝ้าระวังอาการ" ต้องไม่ลง "วันที่จำหน่าย" และต้องไม่ระบุ discharge ="Y" ตามนิยาม

SQL =  select p.hn,c.name,concat(p.pname,p.fname," ",p.lname)as ptname,p.hometel,p.type_area,cm.clinic_member_status_name,pc.discharge,
pc.dchdate,if(pc.dchdate is null,"Y","N")as dch
from clinicmember pc
left outer join patient p on p.hn=pc.hn
left outer join clinic_member_status cm on cm.clinic_member_status_id=pc.clinic_member_status_id
left outer join clinic c on pc.clinic=c.clinic
where (pc.dchdate is not null and cm.provis_typedis in ("03","05","11"))
or(pc.dchdate is null and cm.provis_typedis not in ("03","05","11"))
or(pc.dchdate is not null and pc.discharge="N")
or(pc.dchdate is null and pc.discharge="Y")
or(cm.provis_typedis  not in ("03","05","11") and pc.discharge="N")
or(cm.provis_typedis  in ("03","05","11") and pc.discharge="Y")
order by c.clinic

ขอบคุณ SQL ดีๆ จาก ศูนย์คอม รพ.ปากท่อ อ.เกื้อกูล
เช่น 
กรณีที่ 1. -- สถานะผู้ป่วยโรคเบาหวาน สถานภาพ = "ตาย" ช่อง จำน่าย ยังเป็น "N
ซึ่ง ไม่ถูกต้อง  เพราะฉนั้น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มี สถานภาพ "ตาย" ช่อง จำหน่าย ควรเป็น "Y
และ มี วันที่จำหน่าย 

กรณีที่ 2 -- สถานะผู้ป่วยโรคเบาหวาน สถานภาพ = "ยังรักษาอยู่" ช่อง จำน่าย ยังเป็น "Y
ซึ่ง ไม่ถูกต้อง เพราะฉนั้น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มี สถานภาพ "ยังรักษาอยู่" ช่อง จำหน่าย ควรเป็น "N
และ ไม่มี วันที่จำหน่าย

หากทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ถึงจะเรียกว่า "ข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน"

หมายเหตุ  โปรดตรวจสอบดูตาราง clinic_member_status และ provis_typedis หากแห่งใด ใช้ตัวเลข  1 หลักในการ แมพ ควรเปลี่ยนเงื่อนไขใน SQL ด้านบนให้ถูกต้อง หากใครไม่สามารถทำเองได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของท่าน

ข้อควรระวังในการใช้รายงาน  : รายงานอาจจะประมวลผลช้า หรือเร็ว อยู่ที่ข้อมูลความผิดพลาดของท่าน โปรดใช้ วิจารณญาณ ในการใช้งาน กิกิ


วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

Ortho

SELECT
CONCAT(c.hname,': ',c.splevel)AS hosp,
COUNT(DISTINCT CASE WHEN t.CID<>'' AND t.DISCHTYPE<>4 AND t.BYEAR=2557 THEN t.cid END) AS 'A_2557',
COUNT(DISTINCT CASE WHEN t.CID<>'' AND t.BYEAR=2557 THEN t.cid END) AS 'B_2557',
COUNT(DISTINCT CASE WHEN t.CID<>'' AND t.DISCHTYPE<>4 AND t.BYEAR=2558 THEN t.cid END)AS 'A_2558',
COUNT(DISTINCT CASE WHEN t.CID<>'' AND t.BYEAR=2558 THEN 1 ELSE 0 END)AS 'B_2558',
COUNT(DISTINCT CASE WHEN t.CID<>'' AND t.DISCHTYPE<>4 AND t.BYEAR=2559 AND t.Q=1 THEN t.cid END)AS 'A_59_Q1',
COUNT(DISTINCT CASE WHEN t.CID<>'' AND t.Q=1 THEN 1 ELSE 0 END)AS 'B_59_Q1',
COUNT(DISTINCT CASE WHEN t.CID<>'' AND t.DISCHTYPE<>4 AND t.BYEAR=2559 AND t.Q=2 THEN t.cid END)AS 'A_59_Q2',
COUNT(DISTINCT CASE WHEN t.CID<>'' AND t.Q=2 THEN 1 ELSE 0 END)AS 'B_59_Q2',
COUNT(DISTINCT CASE WHEN t.CID<>'' AND t.DISCHTYPE<>4 AND t.BYEAR=2559 AND t.Q=3 THEN t.cid END)AS 'A_59_Q3',
COUNT(DISTINCT CASE WHEN t.CID<>'' AND t.Q=3 THEN 1 ELSE 0 END)AS 'B_59_Q3',
COUNT(DISTINCT CASE WHEN t.CID<>'' AND t.DISCHTYPE<>4 AND t.BYEAR=2559 AND t.Q=4 THEN t.cid END)AS 'A_59_Q4',
COUNT(DISTINCT CASE WHEN t.CID<>'' AND t.Q=4 THEN 1 ELSE 0 END)AS 'B_59_Q4',
COUNT(DISTINCT CASE WHEN t.CID<>'' AND t.DISCHTYPE<>4 AND t.BYEAR=2560 AND t.Q=1 THEN t.cid END)AS 'A_60_Q1',
COUNT(DISTINCT CASE WHEN t.CID<>'' AND t.Q=1 THEN t.cid END)AS 'B_60_Q1'
FROM t_ortho t
LEFT JOIN ccmihosp c ON c.hcode = t.HOSPCODE
WHERE t.DIAGCODE IN('S4200','S6250','S6260','S9240','S9250','S5250','S5260','S5280')
AND c.byear=2560 AND c.chwcode=42
GROUP BY HOSPCODE;

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

คิวรี่ หาปีงบ และ ไตรมาสในปีงบประมาณ

วิธีการคิวรี่ เพื่อหาไตรมาสของปีงบประมาณ
SELECT NOW(),
MONTH(NOW()) AS 'Month',
CASE
WHEN MONTH(NOW()) BETWEEN '10' AND '12' THEN 1
WHEN MONTH(NOW()) BETWEEN '01' AND '03' THEN 2
WHEN MONTH(NOW()) BETWEEN '04' AND '06' THEN 3
WHEN MONTH(NOW()) BETWEEN '07' AND '09' THEN 4
END as 'Quater';

วิธีการคิวรี่ หาปีงบประมาณ
SELECT IF(
MONTH(NOW())>9
,YEAR(NOW())+1
,YEAR(NOW())
) + 543 AS year_bud

Cr:: เตี้ย สสจ.บก.

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ITL-การบันทึกข้อมูลมะเร็งเต้านม โครงการสืบสานพระราชปณิธานมะเร็งเต้านม HOSxP และ HOSxP_PCU

การบันทึกข้อมูลมะเร็งเต้านม โครงการสืบสานพระราชปณิธานต้านมะเร็งเต้านม
ในโปรแกรม HOSxP_PCU และ HOSxP

เมนูการเข้าใช้งาน
HOSxP_PCU : ระบบงานสำรวยข้อมูล => ระบบบันทึดข้อมูลและกิจกรรม โครงการสืบสารพระราชปณิธานต้านมะเร็งเต้านม [ รูปที่ 1 ]
HOSxP : ระบบงานอื่นๆ => ระบบบัญชี 1-8 => ระบบบันทึดข้อมูลและกิจกรรม โครงการสืบสารพระราชปณิธานต้านมะเร็งเต้านม [ รูปที่ 2 ]


รูปที่ 1 : เมนูเข้าใช้งาน HOSxP_PCU


รูปที่ 2 : เมนูเข้าใช้งาน HOSxP

-----------------------------------------------------------------------------------

1.การอัพเดต และ การเพิ่มกลุ่มเป้ามหาย
 เมื่อเข้ามาที่หน้าการบันทึกข้อมูลแล้ว เราต้องทำการ อัพเดตกลุ่มเป้าหมายก่อน ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 : อัพเดตกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อทำการอัพเดตกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อย และได้ตรวจสอบดูรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการแล้ว ถ้าต้องการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนอกเหนือจากที่ต้องการ สามารถทำได้ ดังรูปที่ 4


รูปที่ 4 : เพิ่มบุคคลเข้าไปในกลุ่มเป้าหมาย

-----------------------------------------------------------------------------------

2.การบันทึกข้อมูลกิจกรรมมะเร็งเต้านม ดังรูปที่ 5

  - เลือกบุคคลที่ต้องการบันทึกข้อมูลกิจกรรม
  - เลือกแถบ "การตรวจด้วยตัวเอง" ด้านล่างซ้ายขอจอ
  - เลือกเมนู "เพิ่มรายการ"
  - กรอกข้อมูลกิจกรรม "การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง"
    - วันที่บันทึก (ใช้วันที่ ณ วันที่บันทึกข้อมูล)  [ต้องบันทึกข้อมูล]
    - ความสม่ำเสมอ [ต้องบันทึกข้อมูล]
    - ความถูกต้อง [ต้องบันทึกข้อมูล]
    - ผลการตรวจ [ต้องบันทึกข้อมูล]
    - รายละเอียดผิดปกติอื่นๆ (ถ้ามี)


รูปที่ 5 : การบันทึกข้อมูล

เมื่อบันทึกข้อมูลการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ครบถ้วน สมบูรณ์ แล้ว หน่วยบริการทุกหน่วย ต้องส่งออกข้อมูล (Export Data) ออกจากโปรแกรม HOSxP และ HOSxP_PCU เพื่อนำข้อมูลที่ถูกส่งออกมานั้น ไปนำเข้าข้อมูลการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง ในเวบของ "โครงการสืบสานพระราชปณฺธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม" คลิก  การส่งออกข้อมูลออก (Export Data) จากโปรแกรม HOSxP และ HOSxP_PCU สามารถทำได้ดังนี้ 

3.การส่งออกข้อมูล (Export Data) ออกจากโปรแกรม HOSxP และ HOSxP_PCU

  - คลิกปุ่ม Data Export ดังรูปที่ 6


รูปที่ 6 : ปุ่ม Data Export

    - เลือกแท๊บ popdata_exam [ 1 ]
    - เลือกช่วงวันที่ ที่ต้องการส่งออกข้อมูลกิจกรรม [ 2 ]
    - คลิกปุ่ม "แสดงข้อมูล" [ 3 ]
       เมื่อคลิกปุ่มแสดงข้อมูลแล้ว โปรแกรม จะแสดงข้อมูลของผู้ที่บันทึกกิจกรรม ตามช่วงเวลาที่เลือก และให้ตรวจสอบข้อมูลว่า ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ หรือไม่ ดังรูปที่ 7
    - เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม เพื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการส่งออกข้อมูล ดังรูปที่ 8
    - เมื่อเลือกตำแหน่งที่เก็บข้อมูลแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Save text file [ 4 ] ดังรูปที่ 7


รูปที่ 7 : หน้าต่างส่งออกข้อมูลรูปที่ 8 : เลือกตำแหน่งที่เก็บข้อมูล


เมื่อส่งออกข้อมูลแล้วเราได้จะได้ ข้อมูลออกมาในรูปแบบ text file ดังรูปที่ 9


รูปที่ 9 : แสดงไฟล์ที่ถูกส่งออกมา


เมื่อส่งออกข้อมูล popdata_exam ออกมาแล้ว ให้นำไฟล์ popdata_exam ส่งเข้าเวบ "โครงการสืบสานพระราชปณฺธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม" คลิก  

-----------------------------------------------------------------------------------
4.การลบกลุ่มเป้าหมาย
การลบกลุ่มเป้ามหายที่ไม่ต้องการ สามารถทำได้ ดังรูปที่ 10

  - เลือกบุคคลที่ต้องการ
  - ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง
  - กดปุ่ม ลบ

รูปที่ 10 : ลบบุคคลออกจากกลุ่มเป้าหมาย


คลิปวิดีโอ 

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

ปัญหาการส่งออก 43 แฟ้ม ใน HOSxP แล้ว error A099 !!!

ได้รับแจ้งจาก รพ.สต.เลยวังไสย์ ว่า ได้ทำการส่งออก 43 แฟ้ม มาตรวจสอบข้อมูลกับ
โปรแกรม OPPP2010 แล้ว Error A099
ERROR CODE  DX9204 : รหัสวินิจฉัยโรค (DIAGCODE) ไม่มีใน ICD10(WHO 2010) หรือ (ICD10-TM 2012)
ผมจึงได้ให้ รพ.สต.เลยวังไสย์ ยก server มาให้ผม เพื่อจะทำการตรวจสอบให้ พอดีติดเสาร์อาทิตย์ เลยต้องให้ยกมา จึงได้ลองตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลของผู้มารับบริการคนนั้น แล้ไวด้ทำการทดสอบ ส่งออก 43 แฟ้ม ออกมา เพื่อนำไป ตรวจสอบกับ โปรแกรม OPPP2010 และได้พบ Error ตามที่แจ้งมา ดังรูปจากนั้นลอง ใช้ อาจารย์ google ให้ไปหาแนวทางการแก้ไขให้โดยผมให้ keyword กับอาจารย์คือ "A099 icd10" ทางอาจารย์จึงได้รายงานปัญหากลับมา ให้ผมชมได้ทราบ  ดังรูปไม่ผิดหวังเลยจริงๆครับ สำหรับ webboard ของทาง hosxp.net จึงได้คลิกที่ลิงค์ดังกล่าวเข้าไปหาแนวทางครับ ซึ่งกระทู้แรกที่ผมเจอคือ
http://hosxp.net/smf2/index.php?topic=33853.0


ผมจึงได้อ่านแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้วได้พบกับทางสว่าง โดยท่านเทพประจำ webboard คือ

อ.โก้ อุดมโชค สมหวัง
อ.เกื้อกูล
อ.สุขใจ (พี่ยา)
อ.คนเหล็ก (พี่ทัช)

ขออนุญาตที่เอ่ยนาม

ทาง อ.สุขใจ จึงได้ให้แนวทางว่า ลองทำตาม อ.คนเหล็ก กระทู้นี้ดู
http://hosxp.net/smf2/index.php/topic,33835.msg261759.html#msg261759

จึงได้คลิ๊กตามลิงค์ที่ อ.สุขใจ ได้บอกทางสว่างไว้ ครับ รออะไรล่ะ คลิ๊กสิ!!!

ผมจึงได้ เพิ่ม รหัส
A090 ในตาราง icd10_nhso ตาม อ.คนเหล็ก ได้โพสไว้
และ เพิ่ม รหัส
A099 ในตาราง icd10_nhso ตาม อ.เกื้อกูล ได้แนะนำไว้
และ ลบ รหัส
A09 ออกจากตาราง icd10_nhso ตาม อ.โก้ อุดมโชค สมหวัง ได้แนะนำไว้

แล้วลองทดสอบ ส่งออก 43 แฟ้ม ออกมาตรวจสอบกับ โปรแกรม OPPP2010 อีกครั้ง ได้ผลลัพธ์ ดังรูปใครถนัด SQL เอาไปรันได้เลยครับ

โปรดใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับ หากไม่แน่ใจ ให้สอบถามกับผู้เชี่ยวชาญด้าน SQL โดยตรงครับ

INSERT INTO `icd10_nhso` (`code`) VALUES ('A090')
INSERT INTO `icd10_nhso` (`code`) VALUES ('A099')
DELETE FROM `icd10_nhso` WHERE (`code`='A09')

ขอขอบคุณ ทุกท่าน ที่ให้ความรู้ครั้งนี้ครับ

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ติดตั้ง Yii2-Advance via Composer

ติดตั้ง Yii2 Advance
https://github.com/yiisoft/yii2-app-advanced/blob/master/docs/guide/start-installation.md

เข้า Command และเข้าไปที่ web server ที่เราติดตั้ง เช่น xampp/htdocs

c:/xampp/htdocs> composer create-project --prefer-dist yiisoft/yii2-app-advanced [Project_name]
Ex.
c:/xampp/htdocs> composer create-project --prefer-dist yiisoft/yii2-app-advanced yii2-advance


เข้าไปที่ project ที่เราติดตั้งไว้
แล้วสั่ง init
c:/xampp/htdocs/yii2-advance>initเมื่อเสร็จแล้ว ลองเข้าใช้งานผ่าน Browser

http://localhost/yii2-advance/frontend/webสร้าง database ไว้ ตั้งชื่อไว้ว่า yii2 characterset=utf8


แก้ไขไฟล์ ใน yii2 เพื่อเชื่อมต่อ database ที่  common/config/main-local.php
        'db' => [
         
'class' => 'yii\db\Connection',
         
'dsn' => 'mysql:host=localhost;dbname=healthinfo',
         
'username' => 'sa',
         
'password' => 'sa',
         
'charset' => 'utf8',

แก้ไข url ให้สวยงาม Pretty URL
https://github.com/dimpled/Yii2-Learning/blob/master/tutorial/modrewrite.md
http://dixonsatit.github.io/2014/11/30/modrewrite.html

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล: ยาที่มากับผู้ป่วย

เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล: ยาที่มากับผู้ป่วย: ห่างหายกับการอัตเดตข้อมูลใน Blog เครือข่ายกันไปนานนะครับ ส่วนหนึ่งเพราะวุ่นๆ วิ๊งๆ ฟรุ๊งฟริ๊งอยู่กับงานฝ่ายบริหารจนเพลิน.. แม้จะเริ่มปล่อย...

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

HDC--SQL--ประชากรนอกเขตรับผิดชอบ(typearea4) ไม่มีที่อยู่

Person No Address

SELECT p.HOSPCODE, p.CID, p.PRENAME, p.NAME, p.LNAME, p.BIRTH, p.SEX, p.TYPEAREA,
a.HOUSENO, a.VILLANAME, a.VILLAGE, a.TAMBON, a.AMPUR, a.CHANGWAT
FROM person p
LEFT OUTER JOIN address a ON a.HOSPCODE = p.HOSPCODE AND a.PID = p.PID
WHERE p.DISCHARGE = '9' AND p.NATION = '099'
AND p.TYPEAREA='4' AND a.CHANGWAT IS NULL

 Result ::


HDC--SQL-- ตรวจสอบประชากร Type 1,3 ที่ไม่มีที่อยู่

### HDC ตรวจสอบประชากร ในเขตรับผิดชอบ (Type 1,3) ที่ไม่มีที่อยู่ ###

SELECT p.HOSPCODE, p.CID, p.PRENAME, p.NAME, p.LNAME, p.BIRTH, p.SEX, p.TYPEAREA,
h.HID, h.HOUSE, h.VILLANAME, h.VILLAGE, h.TAMBON, h.AMPUR, h.CHANGWAT, h.VHVID
FROM person p
LEFT OUTER JOIN home h ON h.HOSPCODE = p.HOSPCODE AND h.HID = p.HID
WHERE p.DISCHARGE = '9' AND p.NATION = '099'
AND p.TYPEAREA IN('1','3') AND h.HID IS NULL

Result :::


HDC--SQL--จำนวนประชากร Type 1,3 แยกเพศ,แยกรายหน่วยบริการ

## HDC--จำนวนประชากร Type 1,3 แยกเพศ,แยกรายหน่วยบริการ ###

SELECT p.HOSPCODE,
SUM(CASE WHEN p.CID<>'' AND p.SEX='1' THEN 1 ELSE 0 END)AS men,
SUM(CASE WHEN p.CID<>'' AND p.SEX='2' THEN 1 ELSE 0 END)AS women,
SUM(CASE WHEN p.CID<>'' AND p.SEX='1' AND p.TYPEAREA='1' THEN 1 ELSE 0 END)AS men_type1,
SUM(CASE WHEN p.CID<>'' AND p.SEX='2' AND p.TYPEAREA='1' THEN 1 ELSE 0 END)AS women_type1,
SUM(CASE WHEN p.CID<>'' AND p.SEX='1' AND p.TYPEAREA='3' THEN 1 ELSE 0 END)AS men_type3,
SUM(CASE WHEN p.CID<>'' AND p.SEX='2' AND p.TYPEAREA='3' THEN 1 ELSE 0 END)AS women_type3,
SUM(CASE WHEN p.CID<>'' THEN 1 ELSE 0 END)AS total
FROM person p
WHERE p.DISCHARGE = '9' AND p.NATION = '099'
AND p.TYPEAREA IN('1','3')
GROUP BY p.HOSPCODE
UNION ALL
SELECT 'TOTAL',
SUM(CASE WHEN p.CID<>'' AND p.SEX='1' THEN 1 ELSE 0 END)AS men,
SUM(CASE WHEN p.CID<>'' AND p.SEX='2' THEN 1 ELSE 0 END)AS women,
SUM(CASE WHEN p.CID<>'' AND p.SEX='1' AND p.TYPEAREA='1' THEN 1 ELSE 0 END)AS men_type1,
SUM(CASE WHEN p.CID<>'' AND p.SEX='2' AND p.TYPEAREA='1' THEN 1 ELSE 0 END)AS women_type1,
SUM(CASE WHEN p.CID<>'' AND p.SEX='1' AND p.TYPEAREA='3' THEN 1 ELSE 0 END)AS men_type3,
SUM(CASE WHEN p.CID<>'' AND p.SEX='2' AND p.TYPEAREA='3' THEN 1 ELSE 0 END)AS women_type3,
SUM(CASE WHEN p.CID<>'' THEN 1 ELSE 0 END)AS total
FROM person p
WHERE p.DISCHARGE = '9' AND p.NATION = '099'
AND p.TYPEAREA IN('1','3')
ORDER BY HOSPCODE;

Result :::

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ITL-การบันทึกข้อมูล ผล TSH และ Birth Asphyxia เพื่อส่งออกแฟ้ม NEWBORN ในบัญชี 3

การบันทึกผล TSH และ BIRTH ASPHYXIA ในบัญชี 3

HOSXP :: ระบบงานอื่นๆ >> ระบบงานบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 3

HOSXP_PCU ::  ระบบงานบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 3หมายเหตุ  ชื่อมารดา ให้กด ค้นหา เท่านั้นนะครับ ห้าม!!! พิมพ์ชื่อมากดาเข้าไป นะครับ

การบันทึกข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้

1.  ครรภ์ที่ คือ ครรภ์ที่หญิงตั้งครรภ์ (ต้องบันทึก)
2.  สถานที่คลอด และชื่อสถานพยาบาลที่คลอด (ต้องบันทึก)
3.  วิธีการคลอด (ต้องบันทึก)
4.  ประเภทผู้ทำคลอด (ต้องบันทึก)
5.  อายุครรภ์ คือ อายุครรภ์ ณ วันที่คลอด (ต้องบันทึก)
6.  น้ำหนักแรกคลอด (ต้องบันทึก)
7.  ลำดับการคลอด (ต้องบันทึก)
8.  วันที่คลอด (ต้องบันทึก)
9.  ภาวะ BA (Birth Asphyxia) (ต้องบันทึก)
     ถ้าเด็ก ไม่มี BA ต้องเลือก ไม่มีภาวะ Birth Asphyxia โปรแกรม HOSxP จะส่งออกเป็น 1  ในแฟ้ม NEWBOEN
     ถ้าเด็ก มี BA ต้องเลือก มีภาวะ Birth Asphyxia โปรแกรม HOSxP จะส่งออกเป็น 2  ในแฟ้ม NEWBOEN

10.มีภาวะการณ์ขาดอ๊อกซิเจน
      ต้องติ๊กเลือก [a] ถ้ามีภาวะขาด ออกซิเจน และต้องลงค่า APGAR Score ในข้อ 12
11.ได้รับ Vitamin K
      ต้องติ๊กเลือก  ถ้าเด็กได้รับ Vitamin K
12.ค่า APGAR Score
      ต้องลงค่า APGAR Score ทุกครั้ง
13.ได้รับการตรวจไทรอยด์ วันที่ ที่ตรวจไทรอยด์ สถานที่ตรวจไทรอยด์ (ต้องบันทึก)
      ถ้าหากเด็กได้รับการตรวจไทรอยด์ ให้ติ๊กเลือก [a] ได้รับการตรวจไทรอยด์ และลงวันที่ตรวจด้วย สถานที่ตรวจไทรอยด์ และติ๊กเลือก  ได้รับการยืนยันผลไทรอยด์ และลงวันที่ที่ได้รับการยืนยันผลด้วยทุกครั้ง
14.ผลการตรวจหลังคลอด (ต้องบันทึก)
15.ตรวจ Thyroid ที่ (ต้องบันทึก)
      บันทึกรหัสสถานพยาบาลที่ตรวจไทรอยด์ ช่องนี้ข้อมูลจะสัมพันธ์กับข้อที่ 13 ในช่องสถานที่ที่ตรวจไทรอยด์
16. ผล TSH (ต้องบันทึก)
      บันทึกผล TSH  ทันที  เมื่อได้รับผลการตรวจ
17.การตรวจสภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (ต้องบันทึก)
18.บังคับส่งออกข้อมูล
      ข้อ 18 นี้สำคัญมาก เมื่อบันทึกข้อมูล ทั้ง 17 ข้อครบแล้ว ให้ผู้บันทึกข้อมูล ติ๊กเลือก
      บังคับส่งออกข้อมูล 18 แฟ้ม สปสช. และเลือก วันที่ส่งออก(ในเดือน) 
      การเลือก วันที่ส่งออกข้อมูล (ในเดือน)  เพื่อส่งออก 43 แฟ้ม ในแฟ้ม NEWBORN
           - เลือก วันเดือนปี ที่ขึ้นทะเบียนเด็ก เพื่อส่งออกข้อมูล ในแฟ้ม NEWBORN
           และ
           - เลือก วันเดือนปี ที่บันทึกผล TSH 

        =================================================================

ตัวอย่าง
ขึ้นทะเบียนบัญชี 3 ของเด็กคนนั้น วันที่ 10 มกราคา 2558 ให้ทำการ ติ๊กเลือกบังคับส่งออก และเลือกเดือนที่ส่งออกข้อมูลเป็น วันเดียวกับวันที่ขึ้นทะเบียนเด็ก คือ วันที่ 10 มกราคม 2558 ดังรูป
กรณี ลงบันทึกข้อมูล  TSH
จะเห็นได้ว่าในแถบข้อมูลการคลอด ของ บัญชี3 จะมีช่องให้ติ๊กเลือก คือ

         [   ] ได้รับการตรวจไทรอยด์                - วันที่ ที่ได้รับการตรวจไทรอยด์    - สถานที่ตรวจ

[  ] ได้รับการตรวจไทรอยด์  ::: จะติ๊กช่องนี้เมื่อเด็กได้รับการตรวจไทรอยด์
วันที่ คือวันที่ ที่เด็กได้รับการตรวจไทรอยด์
สถานที่ตรวจ คือ สถานพยาบาลที่เด็กได้รับการตรวจไทรอยด์

=================================================================

          [   ] ได้รับการตรวจยืนยันผลไทรอยด์                         วันที่ ที่ได้รับผลการตรวจไทรอยด์

 [   ] ได้รับการตรวจยืนยันผลไทรอยด์  ::: จะติ๊กช่องนี้ก็ต่อเมื่อ ได้รับผลไทรอยด์ แล้วเท่านั้น

 - วันที่ ::: วันที่ ที่ได้รับการยืนยันผลไทรอยด์

         =================================================================

การติ๊กส่งออก ที่ถูกต้อง และ ผล TSH ก็จะถูกส่งออกมาในแฟ้ม NWEBORN


หากมีข้อชี้แนะ สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับวันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

ITL-F43-Community_service

   สวัสดีครับ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ Admin โรงพยาบาลทุกท่าน ล่วงเลยมาแล้ว 3 เดือนกว่าๆ แล้วสำหรับ 43 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2558 หลายท่านยังคงมึนกับการปรับเปลี่ยน ฐานข้อมูล HOSxP กันวุ่นพอสมควร บางท่านยังคงไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรไปมากสักเท่าไหร่ และ user หลายท่านยังคงกำลังมึนงงกับหมัดตรงของ 43 แฟ้ม ฮ่าๆ ส่วนผมนั้น ก็ยังศึกษาอะไรไม่ได้มากไปเลยครับ ยังไม่ถ่องแท้สักเท่าไหร่ แต่พอยังมีพื้นฐานความรู้อันเท่า หางอึ่ง อยู่พอจะนำพา จังหวัดของตนเอง เดินหน้า 43 แฟ้มให้ได้ดีเท่ากับ 21 แฟ้ม ครับ อาทิตย์ที่ผ่านมามือถือผม และพี่ๆในฝ่าย ยังดังต่อเนื่อง และได้สอบถามการบันทึกข้อมูล ยังไงให้ได้ผลงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ในแฟ้ม Community_Service ฮิ้วววววว เอาละสิครับหน่วยบริการถามมา นั่นหมายความว่า เขาไว้วางใจเรา และหวังกับเราเอาไว้มากสำหรับคำตอบที่จะได้
   ฟุตบอลยังเล่นเป็น "ทีม" เพราะฉนั้น ผมจึงได้สอบถามไปยังน้อง admin ที่หน่วยบริการนึงในจังหวัดว่า คีย์แบบนี้ถูกต้องมั้ย แล้วรหัสการเยี่ยมบ้านใช้กี่หลัก ตารางนี้ถูกต้องหรือเปล่า? น้องเลยจัดให้เลยครับ วิธีขั้นตอนทำแบบไหน พร้อมส่งตาราง ovst_community_service_type ให้พร้อมกับขั้นตอนการบันทึกข้อมูล เรามาเริ่มกันเลยนะครับ

ใช้ กับ HOSxP เวอร์ชั่น 3.58.1.23 ขึ้นไปครับ


::: ข้อควรระวัง ::: 
หน่วยริการที่บันทึกข้อมูลไปแล้ว... โปรดอย่านำตารางนี้ไปแทนที่ในระบบเดิม... เพราะข้อมูลบริการเดิมที่ผ่านมา จะเสียหาย.... ครับ

การบันทึกข้อมูลแฟ้มนี้ต้องบันทึกข้อมูล ที่ one stop service นะครับรูปที่ 1

เลือกวันที่มารับบริการ
ลงบันทึก น้ำหนัก,ส่วนสูง,SBP/DBP ,อุณหภูมิ , HR และ Pulse , รอบเอว , CC ให้ครบถ้วน
จากนั้น ที่ปุ่ม "งานอื่นๆ" คลิกเลือกลูกศรเล็กๆ แล้วเลือก Community_serviceรูปที่ 2 รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5รูปที่ 6


วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ITL-การบันทึกข้อมูลคัดกรองตรวจ ตา เท้า ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อส่งออก 43 แฟ้ม

     สวัสดีครับ พี่น้องชาว Blog ทุกท่าน ในช่วงเวลาก่อนเลิกงาน ผมได้รับข้อความทาง Facebook จาก หน่วยบริการนึง ซึ่งไม่สามารถเอ่ยนามได้ คริคริ อยากให้ผมทำขึ้นตอนการบันทึกข้อมูลคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา-เท้า ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ของโปรแกรม HOSxP
     เนื่องจากมีแฟนคลับถามไถ่กันเข้ามายังผู้ให้ข้อมูลผมครับ ในใจผมคิดอยู่ว่า เรายังมีคนติดตาม blog ของเราอยู่ด้วย แอบดีใจ มาก ที่ยังมีคนนึกถึงเรา ใจนึงก็อยากจะกลับบ้านพักผ่อน แต่ไหนๆ แฟนคลับ ขอมา เราก็ต้อง จัดให้ สิคราฟฟฟฟ ^_^

สืบเนื่องจากปัญหาการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา-เท้า ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังในปีงบประมาณที่แล้วจากลิงค์นี้ http://bigbird1983.blogspot.com/2014/03/chronicfu-1.html ผมได้เจอปัญหาจากหน่วยบริการที่ได้พบมา คือ ในโปรแกรม HOSxP นั้น system setting ไม่ได้ตั้งค่าไว้ว่า "ตรวจสอบการมารับบริการของผู้ป่วยคลินิกพิเศษ" ทำให้การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว ไม่สามารถส่งออกในแฟ้ม CHRONICFU ได้ วันนี้เราก็มาทบทวนอีกครั้งนะครับ

1.ตรวจสอบการตั้งค่าใน system setting ว่าได้ติ๊กเลือกดังรูปหรือไม่ ในขั้นตอนนี้ต้องให้ผู้ดูแลระบบ หรือ admin ครับเป้นคนตรวจสอบให้

รูปที่ 1

2.เมื่อให้ admin ตรวจสอบตามข้อที่ 1 แล้วนั้น เมื่อห้องบัตรส่งตรวจผู้มารับบริการคลินิกพิเศษ จะต้องขึ้นข้อความ popup แสดงขึ้นมา ดังรูปที่ 2 เมื่อแสดง popup ขึ้นมาแล้วทางห้องบัตรต้องเลือกตามรูปที่ 2 ในกรอบสีแดงครับ ย้ำว่าต้องเลือกนะครับ ถ้าไม่เลือก หรือ ไม่มี popup แสดงตามรูปที่ 2 นี้ ให้กลับไปตรวจสอบข้อที่ 1 ใหม่อีกครั้ง
 2.1 คลินิกที่นัดมา ให้เลือกคลินิกที่ผู้มารับบริการมารับบริกการในครั้งนั้น (ต้องเลือก)
 2.2 ด้านขวามือในกรอบสีแดงรูปที่ 2 ให้เลือกข้อ 1 หรือ 2 เท่านั้น ครับ  ถ้าผู้มารับบริการมาตามนัด ก็ให้เลือกข้อแรก ถ้ามาผิดนัด ก็ให้เลือกข้อ 2 (ต้องเลือก)รูปที่ 2

3.ระบบผู้ป่วยนอก > คลินิกพิเศษ > ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง


รูปที่ 3

4.บันทึกข้อมูลการคัดกรองให้เรียบร้อย ข้อมูลที่ต้องบันทึก มีดังนี้

  • น้ำหนัก
  • รอบเอว
  • อุุณหภูมิ
  • อัตราชีพจร
  • อัตราหายใจ
  • ความดันโลหิต BP
  • ส่วนสูง
  • การสูบบรี่
  • การดื่มสุรา
  • การแพ้ยารูปที่ 4


5.ค้นหาผู้มารับบริการที่ต้องการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ดังรูปที่ 5


รูปที่ 5

6.เมื่อเลือกผู้มารับบริการแล้ว ให้คลิกปุ่ม เพิ่มการคัดกรอง ดังรูปที่ 6


รูปที่ 6

7.เลือกวันที่ผู้มารับบริการ ในที่นี้ต้องส่งตรวจและบันทึกข้อมูลภายในวันนะครับ ข้อมูลถึงจะตรงไปตรงมาเป็นธรรมชาติของข้อมูล ดังรูปที่ 7


รูปที่ 7

8.บันทึกข้อมูลการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา ให้ครบถ้วน ดังรูปที่ 8


รูปที่ 8

9.บันทึกข้อมูลการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางเท้า ให้ครบถ้วน ดังรูปที่ 9


รูปที่ 9

10.เมื่อบันทึกข้อมูลคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา และ เท้า เรียบร้อยแล้วนั้น จะได้ข้อมูลการคัดกรองดังรูปที่ 10


รูปที่ 10

เรียบร้อยแล้วครับในการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOSxP ในการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา-เท้า คราวนี้ผมทดสอบส่งออก 43 แฟ้ม มาตรฐาน เอามาตรวจสอบดูนะครับว่าจะมี Error ในแฟ้ม CHRONICFU หรือไม่ เรามาดูกันนะครับ

ส่งออก 43 แฟ้ม ถูกต้อง


ลองนำไฟล์ 43 แฟ้ม ไปตรวจสอบกับโปรแกรม OPPP2010 ของ อ.รังสรรค์ ดูครับจะถูกต้องบ่น้อ อิอิ


เย้ๆๆๆ  No Error ครับ เรียบร้อยโรงเรียนแบบ เบิร์ดๆ ครับ คริคริ

ส่วนรหัส ICD10 ในการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา - เท้า ดังนี้

ตรวจตา
Z010 = Examination Of Eyes And Vision

ตรวจตา แบบ Fundus Camera
Z135 = Special screening examination for eye and ear disorder


ขอบคุณท่านที่ถามหาและติดตาม blog ของผมอยู่ และ ผู้ให้ความรู้แก่ผมในการเขียน blog ในคัร้งนี้ด้วยครับ ขอบพระคุณอย่างสูง บ๊ายบาย ^_^