วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

HDC--SQL-- ตรวจสอบประชากร Type 1,3 ที่ไม่มีที่อยู่

### HDC ตรวจสอบประชากร ในเขตรับผิดชอบ (Type 1,3) ที่ไม่มีที่อยู่ ###

SELECT p.HOSPCODE, p.CID, p.PRENAME, p.NAME, p.LNAME, p.BIRTH, p.SEX, p.TYPEAREA,
h.HID, h.HOUSE, h.VILLANAME, h.VILLAGE, h.TAMBON, h.AMPUR, h.CHANGWAT, h.VHVID
FROM person p
LEFT OUTER JOIN home h ON h.HOSPCODE = p.HOSPCODE AND h.HID = p.HID
WHERE p.DISCHARGE = '9' AND p.NATION = '099'
AND p.TYPEAREA IN('1','3') AND h.HID IS NULL

Result :::


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น